Quy Trình Báo Cáo Sự Cố Y Khoa

8 April, 2023 by phamnghia

I. MỤC ĐÍCH

Quy định thống chỉ có trình tự các bước giải quyết khi phát sinh sự cố y khoa hay các nguy cơ tiềm ẩn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị nhằm kịp thời khắc phục, hạn chế thấp chỉ có thiệt hại gây ra đối với người bệnh, phân tích, xác định nguyên nhân gốc dẫn đến sự cố, từ đó đưa ra khuyến cáo phòng ngừa tránh tái diễn hướng đến sự an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng toàn bệnh viện.

III. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

  1. Sự cố y khoa:là các tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị do các yếu tố khách quan, chủ quan mà không phải do diễn biến bệnh lý hoặc cơ địa người bệnh, tác động đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.
  2. Tình huống có nguy cơ gây ra sự cố(near-miss):là tình huống đã xảy ra nhưng chưa gây hậu quả hoặc gần như xảy ra nhưng được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, chưa gây tổn thương đến sức khỏe của người bệnh.
  3. Nguyên nhân gốc: là nguyên nhân ban đầu có mối quan hệ nhân quả trực tiếp dẫn đến việc xảy ra sự cố y khoa, nguyên nhân gốc có thể khắc phục được để phòng ngừa sự cố y khoa.

IV. HÌNH THỨC BÁO CÁO

– Trực tiếp: Gửi phiếu báo cáo sự cố y khoa về Phòng Kế hoạch tổng hợp – Quản lý chất lượng

– Qua email: bv.ngomonghung@gmail.com (phiếu báo cáo dowload trên website bệnh viện)

– Sử dụng hệ thống báo cáo SCYK: https://bit.ly/3Goz7AN

– Gọi điện thoại (trong trường hợp khẩn cấp, ghi phiếu sau) về phòng Kế hoạch tổng hợp – Quản lý chất lượng (số nội bộ 301) riêng đối với sự cố y khoa gây tử vong cho 01 người và có nguy cơ tiếp tục gây tử vong cho nhiều người cần báo cáo ngay cho trưởng phòng KHTH-QLCL hoặc lãnh đạo Bệnh viện.

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA

  1. Báo cáo tự nguyện

Áp dụng đối với các sự cố y khoa chưa xảy ra hay đã xảy ra gây tổn thương nhẹ hoặc tổn thương trung bình sức khỏe của NB (từ Mục 1đến Mục 6 của Phụ lục I)

-Tổn thương nhẹ là tổn thương tự hồi phục hoặc không cần can thiệp điều trị.

– Tổn thương trung bình là tổn thương đòi hỏi can thiệp điều trị,kéo dài thời gian nằm viện, ảnh hưởng đến chức năng lâu dài.

  1. Báo cáo bắt buộc (đối với sự cố y khoa nghiêm trọng –Phụ lục II)

Áp dụng đối với các sự cố y khoa nghiêm trọng gây tổn thương nặng: là tổn thương đòi hỏi phải cấp cứu hoặc can thiệp điều trị lớn, gây mất chức năng vĩnh viễn hoặc gây tử vong, đặc biệt là các sự cố y khoa gây tử vong cho 01 NB và nghi ngờ có nguy cơ tiếp tục gây tử vong cho NB tiếp theo hoặc sự cố y khoa gây tử vong cho 02 NB trở lên trong cùng một tình huống, hoàn cảnh hoặc do cùng một nguyên nhân (từ mục 7 đến mục 9 của Phụ lục I).

PHỤ LỤC I

PHÂN LOẠI SỰ CỐ Y KHOA THEO MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng

Bộ Y tế)

Quy Trình Báo Cáo Sự Cố Y Khoa Quy Trình Báo Cáo Sự Cố Y Khoa Quy Trình Báo Cáo Sự Cố Y Khoa

Quy Trình Báo Cáo Sự Cố Y Khoa

phamnghia


Bản quyền thuộc về Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngô Mộng Hùng. Mọi hành vi sao chép hoặc sử dụng thương hiệu khi chưa có sự đồng ý đều là trái pháp luật.

HOTLINE: 093 3001300